Sam denkt aan de toekomst!


woensdag, 11 december, 2013
Sam denkt aan de toekomst!

CD&V Stabroek kiest voor een toekomstgerichte aanpak!

 

 

“Visie zonder actie is een dagdroom

Actie zonder visie is een nachtmerrie” 

 

Om alle inwoners van Stabroek een mooie toekomst te bieden is het belangrijk dat we een visie hebben die gebaseerd is op een langetermijnplanning.  De  huidige verjongde CD&V-ploeg kijkt daarom verder dan de huidige legislatuur. Schepen Sam Gabriels geeft alvast zijn langetermijnvisie over zijn bevoegdheden: openbare werken, groenvoorziening, patrimonium en landbouw.

Waterbeheer wordt steeds belangrijker. Stormen, overstromingen, stortvlagen, … de opwarming van de aarde zorgt er onder andere voor dat we steeds meer regenwater te verwerken krijgen op kortere termijn. Dit heeft tot gevolg dat de huidige rioleringen mogelijk niet meer voldoen. Toekomstige ontwikkelingen moeten daarom maximaal rekening houden met buffering en infiltratie van regenwater.

De rioolbeheerder Aquafin heeft daarom in opdracht van de gemeente een grondige studie gemaakt waaruit duidelijk blijkt welke rioleringen onderhoud nodig hebben, welke in goede staat zijn en welke dringend vernieuwd en/of vergroot moeten worden. Deze studie moeten we tevens aangrijpen om het aantal verzakkingen en herstellingen te verminderen. Deze kosten ons namelijk handenvol geld. Onderhoudsbudget voor rioleringen wordt daarom opgetrokken om de kosten van herstellingen te doen dalen. Dat is efficiënt rioolbeheer!

Daarnaast is het gescheiden aanleggen van rioleringen een Europese verplichting  geworden die we sowieso moeten nakomen. Om de kosten hiervoor te dragen trachten we hiervoor maximaal subsidies te verkrijgen bij de Vlaamse MilieuMaatschappij. Zo willen we de volgende 12 jaar zeker volgende straten aanpakken: Hoogeind, Driehoek, Lepelstraat, Veldstraat, Moretuslei, Jan Matstraat, Dorpsstraat, Laageind, Grote Molenweg, Abtsdreef, Markt, Frans Oomsplein en Antwerpse Steenweg. Dit zorgt tevens in onze 3 woonkernen voor een merkbare vernieuwing van het straatbeeld.

De waterlopen in onze gemeente worden momenteel door 3 verschillende instanties beheerd: de gemeente, de provincie en de polderbesturen. De polderbesturen zijn anno 2013 een voorbijgestreefde bestuursvorm geworden.  Door het opheffen van deze bestuursvorm en hun taken te verdelen onder gemeente en provincie wordt dit een goedkoper, beter én efficiënter beheer. Momenteel zijn er 3 polderbesturen waarvan er 1 in voorbereiding van opheffing is. De gemeente is vragende partij om ook de andere 2 op te laten heffen. 


Het is echter belangrijk dat de kennis die de polderbesturen hebben opgebouwd niet zomaar verloren gaat. Een nieuw op te richten landbouwraad kan hier soelaas bieden. Deze beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de agrarische waarden (tuinbouw, akkerbouw, veeteelt, …) in onze gemeente en adviseert de gemeenteraad bij landbouwaangelegenheden zoals waterlopenbeheer, grondwaterbeheer, erosiebestrijding, mestverwerking, enzovoort.

Het openbaar groen in onze gemeente vraagt veel onderhoud. Daarom is het opportuun om perken en plantsoenen stelselmatig te vernieuwen met onderhoudsarme begroeiing. Hierdoor kunnen we met evenveel personeel meer doen. Op lange termijn zou dit in heel Stabroek voor een aangenamer straatbeeld moeten zorgen. 
Groot struikelblok is echter nog het verbod op gebruik van pesticiden door gemeenten vanaf 2014. Daarom zullen we samen met alle inwoners inspanningen moeten doen om onkruid en ook zwerfzand aan te pakken. Sensibiliseringscampagnes en alternatieve manieren om pleintjes, straten en buurten op te frissen moeten iedereen aansporen om mee te werken aan een propere en groene gemeente, want daar heeft iedereen baat bij.

De gemeente heeft een zeer uitgebreid patrimonium. Adminstratieve gebouwen, begraafplaatsen, gebouwen voor wijkwerking, cultuur, sport en jeugd, allen hebben hun functie. Echter zijn sommige onderbenut. 
Het rendement van onze gebouwen moet omhoog! We zoeken daarom intensief naar oplossingen om gebouwen efficiënter te benutten door samengebruik (week/avond/weekend) en, waar het een meerwaarde biedt, private partners te vinden die er mee gebruik van maken en dus mee bijdragen in de kosten.

 

Sam Gabriels

Schepen Openbare Werken, Groenvoorziening, Patrimonium en Landbouw